Albania presented in ITB Berlin

The ITB International Tourism Fair in Berlin is a very important platform for the presentation of the participating countries and promotion of tourism, but also a great opportunity for tourism agencies and tour operators from around the world to share experiences and establish new bridges of cooperation with their monologues from different countries.Albania was represented this year with 18 tour operators and with an improved image under the logo “Europe’s last unturned stone”.The Albanian stand was cured under the care of the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Enterprise and the National Tourism Agency (NTA), which was represented by the Director Julinda Dhame.Present at the opening ceremony was the Minister of the Ministry of Economic Development, Tourism, Trade and Enterprise, Mr. Arben Ahmetaj, who stated that “Tourism Fair in Berlin is one of the most prestigious fairs in the world in terms of this industry.This year, Albania expects to record a qualitative leap in the tourism sector, extending attention not only to increase the number of tourists, but also to increase their quality and expand the map of the countries from which Albania will welcome tourists in a season that will last throughout the year, promoting various types of tourism along the coastal tourism.
——————————————————————————————————————————-

Panairi ITB Ndërkombëtar të Turizmit në Berlin është një platformë shumë e rëndësishme për prezantimin e vendeve pjesëmarrëse dhe promovimin e turizmit, por edhe një mundësi e madhe për agjencitë turistike dhe operatorët turistikë nga e gjithë bota për të ndarë përvojat dhe për të krijuar ura të reja të bashkëpunimit me tyre monologje nga vende të ndryshme.Shqipëria u përfaqësua këtë vit me 18 operatorët turistikë dhe me një imazh të përmirësuar nën logon “gurin e fundit të Evropës pa luajtur”.Turizmi shqiptar u shërua nën kujdesin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Ndërmarrjeve dhe Agjencia e Turizmit Kombëtar (AKT), e cila përfaqësohej nga Drejtori Julinda Dhame.
Të pranishëm në ceremoninë e hapjes ishte Ministri i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Ndërmarrjeve, zoti Arben Ahmetaj, i cili deklaroi se “Turizmi Fair në Berlin është një nga panairet më prestigjioze në botë në aspektin e kësaj industrie.Këtë vit, Shqipëria pret të regjistrojë një kërcim cilësor në sektorin e turizmit, duke u zgjeruar vëmendjen jo vetëm për të rritur numrin e turistëve, por edhe për të rritur cilësinë e tyre dhe për të zgjeruar hartën e vendeve nga të cilat Shqipëria do të mirëpritur turistët në një sezon që do të të zgjasë gjatë gjithë vitit, promovimin e llojeve të ndryshme të turizmit përgjatë turizmit bregdetar.