Albania National Tourism Agency

“Go your own way” this is the slogan with which Albania presents tourism marketing in 2015. Head of the National Tourism Agency Alboren Rama shows that recently the interest of our country has increased significantly. Foreign tourists now except the coast are also interested in cultural tourism, the traditional dishes, especially for adventure tourism.On the eve of the summer tourist season National Tourism Agency organized a tour of foreign journalists who will affect close to all the tourist opportunities that our country offers. National Tourism Agency is currently focused on the distribution of as much information about tourist destinations.There is an increased interest from the media towards promoting the Albanian tourism on the verge of the summer season 2015.The fantastic Riviera, the cultural heritage including the sites protected by‪#‎UNESCO‬, the growing demand for the tourism of adventure, culinary and that of nature, have led the National Tourism Agency ‪#‎NTA‬ to use every marketing tool to introduce our country’s tourist offer.

And of course, everyone is invited to go his own way….

‪#‎Albania‬ ‪#‎GoYourOwnWay‬

——————————————————————————————————————————-

“Ndiq  Rugën Tënde”  ky është sllogani me të cilin Shqipëria prezanton turizmin gjatë 2015. Përgjegjësi i marketingut në Agjensisë Kombëtare të Turizmit Alboren Rama tregon se kohët e fundit interesi për  vendin tonë është rritur ndjeshëm .Turistët  e  huaj tashmë përveç bregdetit janë të interesuar edhe për turizmin kulturor ,të gatimeve tradicionale e sidomos për turizmin e aventurës.Në prag  të sezonit turistik të verës Agjencia Kombëtare e Turizmit ka organizuar një  tur me gazetarë të huaj të cilët do të prekin nga afër të gjitha  mundësitë turistike që ofron vendi ynë.Agjencia Kombëtare e Turizmit aktualisht  është përqëndruar në shpërndarjen e sa më shumë informacioneve   për destinacionet turistike .Një interes i shtuar nga mediat për promovimin e Shqipërisë turistike në prag të sezonit veror 2015.Riviera fantastike, trashëgimia kulturore përfshirë vendet e mbrojtura nga #UNESCO, kërkesa në rritje për turizmin e aventurës, të kulinarisë dhe atij natyror, kanë bërë që Agjencia Kombëtare e Turizmit ‪#‎AKT‬ të përdorë çdo mjet marketingu për të prezantuar ofertën turistike të vendit tonë.

Dhe sigurisht gjithsecili është i ftuar të ndjek rrugën e tij….

#Albania #GoYourOwnWay